Torpvärdsuppdrag finnes

Skogskarlars forskning, uppletande och skyltslående av gångna tiders torparmödor är mångomsjungen och storligen uppskattad. Dock finnes skyltar som av olika skäl mist sin värd, och i våra led, ävensom i rådet, finnes karlar som icke ianspråkstagits för denna hedervärda, uppskattade och inte minst trivsamma kulturgärning. Kanske inte ens känner dess varande, vikt och värde? Att vara torpvärd!

Förnämligast vore att omtala sitt intresse, att då samt då, kanhända med en årsrundas mellanrum, besöka och tillse att den jordslagna stolpen och dess kopparplåt är fortsatt på plats, och väl synlig till övertorpfogde Lennart Eriksson, underkunnig som han är om var torpvärdsbrister finnes. Var annars förberedd på att en förfrågan kan komma från din länsändas torpkommitté.