Aktuellt

Allting 2022

Nästa års Allting 2022 arrangeras den 27-29 maj, platsen är Romme Alpin. Arrangören Dalarna välkomnar alla till denna träff. Boka nu in detta datum. Prel. inbjudan här: Inbjudan

Ting 2021

Budkavle går … … om Ting och Blot (20  november 13.00 alt. 15.30) Om sedan styvt fyra århundraden speglad vattenyta, belägen i Jerle stad, tvistar de lärde. Om värdet av dess bevarande, ställt mot öringars vandring utstyrslade med flodpärlemusslelarver vid sina gälar talar till oss karlar Jan Olsson, borgmästare i denna i Svea rikes enda …

Ting 2021 Läs mer »

Torpvärdsuppdrag finnes

Skogskarlars forskning, uppletande och skyltslående av gångna tiders torparmödor är mångomsjungen och storligen uppskattad. Dock finnes skyltar som av olika skäl mist sin värd, och i våra led, ävensom i rådet, finnes karlar som icke ianspråkstagits för denna hedervärda, uppskattade och inte minst trivsamma kulturgärning. Kanske inte ens känner dess varande, vikt och värde? Att …

Torpvärdsuppdrag finnes Läs mer »

Korpens framtid

     Måhända är tinget och dess väldiga samling av väldige rättan tid och plats att stötblöta denna den anrikast möjliga av all jordekulans ordnade skärmfinnande. Varför och hur ska den fortbestå och genomföras? Se där, något att ånyo begrunda det närmaste månvarvet och kanhända på tinget torgföra goda tankar.  

Rådsfinnare

Minnesgoda tingsnärvarande karlar erinrar sig säkert upplösning av rådsfinnare Hans Jonhed önskan om tillbakadragande efter knappt överblickbart antal år, men, efter oklart om än elegant omval, fann sig ändå i tjänst ytterligare en årsrunda. Visst är DU en av de båda, gärna en från vardera mitt- och syd, som tillsammans med Anders Eriksson från norr …

Rådsfinnare Läs mer »

Aktuell elektrisk postadress?

Karlar uppmanas att till narkes.skogskarlar@telia.com avsända en elektrisk post på det att runomästare och budbringare kan rikta upp sammanställning däröver. Pålitlighet om bud må på så sätt säkras. Tvenne gånger/årsvarv anländer brev. Påminnelser kan däremellan komma elektriskt.

Torpvandringstankar

Dylika kan uppstå! Kanhända hos någon korpletarkarl i nord, mitt eller syd eller hos annan karl, bara allmänt kopparskyltsugen. För den händelse detta skulle ske meddelas på de båda tillbuds stående elektriska sätten, post och hemsida, i god tid.